Mer om JoinGame 2.0

Prosjektet har følgende delmål:
 • M1: Synliggjøre og formidle eksiterende forskning på og utvikling av dataspill på tvers av fagdisipliner og institusjoner, inkludert utforskning av eksisterende VERDIKT-prosjekter.
 • M2: Være et bindeledd mellom forskning og industri innen fagfeltet dataspill.
 • M3: Stimulere til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (EU) basert på VERDIKTs tema samt definere nye forskningsutfordringer innen dataspill.
 • M4: Fasilitere utveksling av ideer og kunnskap for å skape ny industri, styrke eksisterende industri, samt utforske nye markeder og bruksområder for spillteknologi.
 • M5: Være en pådriver for økt internasjonal samarbeid innen forskning på og utvikling av dataspill, samt gjøre tilgjengelig internasjonal kompetanse og kunnskap innen dataspill.

Aktiviteter

For å nå målene for ressursnettverket planlegger vi å gjennomføre følgende aktiviteter:

 • A1. Arrangere nasjonale workshops: Vi vil arrangere to workshops i løpet av året med deltagere fra både industri og akademia. Hovedhensikten med workshopene er tredelt: 1) Bygge nettverk mellom ulike institusjoner, 2) Utveksle forskningsfunn, resultater, ideer, teknologi igjennom foredrag og diskusjoner, og 3) Legge til rette for en egen sesjon for ideutveksling og kontaktformidling relatert til søknader til forskningsprosjekter. Slike workshops vil være åpen for alle institusjoner som jobber med forskning eller utvikling av dataspill. Internasjonale fagmiljøer vil også bli invitert til slike workshops for å holde foredrag samt for å kartlegge mulige søknader på internasjonale forskningsprosjekt.
 • A2. Arrangere internasjonal workshop i Norge: Inviterer foredragsholdere fra utlandet, samt nasjonale og internasjonale deltakere. Fokus på internasjonal forskning og utvikling. Presentere aktuelle EU-utlysninger, EU-nettverk og EU-prosjekter.
 • A3. Fasilitere samarbeid mellom institusjoner: Videreformidle søk etter kompetanse og informasjon.
 • A4. Kartlegge utlysninger og prosjekter: Kartlegge utlysninger og prosjekter som kan relateres til dataspill (VERDIKT, EU og andre). Undersøke VERDIKTS prosjektportefølje for å finne potensielle prosjekter.
 • A5. Profilere dataspill: Profilere VERDIKT, forskning og utvikling relatert til dataspill på wiki, bloggen, og til pressen generelt. Nå nye grupper og aktører.
 • A6. Vedlikeholde eventliste: Vedlikeholde eventliste for dataspill sammen med ACM. Vedlikeholde en liste over nasjonale og internasjonale konferanser, workshops og ulike arrangement relatert til dataspill.
 • A7. Arrangere nettmøter: Arrangere 2 nettmøter per år der man kan stille spørsmål til en spesiell gjest.

Organisering

Organiseringen av ressursnettverket er følgende:

 • Styringsgruppe: Hovedoppgaven til interimstyret er å følge opp prosjektet i forhold til prosjektets mål og administrere den økonomiske gjennomføringen.

Styringsgruppa består per i dag av følgende: Alf Inge Wang, NTNU (leder), Kristine Jørgensen (UiB), Tor Ivar Eikaas (Cyberlab), Bjarne Rene (Vostopia), Per Baumann (Fifth Season) og Steve Mellbye-Stølen (Straight to Videogames/senioranalytiker DNB).

 • Leder av styringsgruppen: Har det administrative ansvaret for prosjektet. Leder av styringsgruppa er i dag førsteamanuensis Alf Inge Wang, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU.
 • Daglig leder: Oppgaven til daglig leder er å koordinere prosjektet, ta seg av det administrative og praktiske rundt gjennomføring av prosjektets aktiviteter samt jobbe med kartlegging av nasjonal aktivitet innen forskning og utvikling av dataspill (A3). Per i dag deles denne oppgaven mellom Alf Inge Wang og Kristina Halvorsen.
 • Samarbeidspartnere: Samarbeidspartnere vil bidra faglig på workshops. Antall samarbeidspartnere og hvem disse er kan endre seg i løpet av prosjektperioden. Alle som har interesse av fagfeltet og som kan bidra faglig vil få være samarbeidspartner i JoinGame.
 • Andre interessenter: Andre interessenter vil bli invitert til å være med på workshops og vil oppfordres til å bidra med faglig innhold. Arrangementene er åpne for alle interesserte som registrerer seg for deltakelse.

Økonomi

Aktivitet innen ressursnettverket ”JoinGame” er basert på en finansiering fra Forskningsrådet i tillegg til samarbeidspartnernes egen arbeidsinnsats. Prosjektet har blitt tildelt 2MNOK over 4 år som skal dekke daglig drift og administrasjon, samt utgifter i forbindelse med møtevirksomhet, reiser, workshops og annet. Ved arrangementer må deltakere dekke reise selv, mens JoinGame sørger for lokaler og bespisning.

Administrativt

JoinGame-registrerte med admin-rettigheter har tilgang på denne siden med administrative dokumenter som budsjettsøknader, fremdriftsrapporter o.l.